Pensionarii din Nicșeni vor primi tichete sociale pentru masa de Paște

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică și art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, secretarul general al comunei Nicșeni, în vederea consultării cetățenilor, aduce la cunoștința publică următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de tichete sociale
în vederea achiziționării de alimente de bază,
cu ocazia sărbătorilor pascale

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre până la data de 30.03.2022, ora 11.00, în atenția secretarului general al comunei, la sediul primăriei comunei Nicșeni, strada Principală, nr. 56, sau la adresa de e-mail primaria_nicseni@yahoo.com.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea de tichete sociale
în vederea achiziționării de alimente de bază, cu ocazia sărbătorilor pascale
Întrunit în şedinţa _ din ___,
analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 758/17.02.2022,
având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local,
în conformitate cu prevederile art. 23-25 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale, art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
art. 41-45 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 și 2, art. 5 lit. m, art. 9,
art. 15 alin. 3, art. 129-130 din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, art. 5 pct. 10.j), art.
84, art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 14 din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 120 alin. 1 și art.
121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7 alin. 2 din
Cod Civil,
în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 Se aprobă acordarea în anul 2022 de beneficii sociale sub formă de tichete sociale,
în cuantum de 100 lei/persoană, în vederea achiziționării de alimente de bază, cu ocazia
sărbătorilor pascale.
(2) Finanțarea tichetelor se asigură din bugetul local al comunei Nicșeni.
Art. 2 Beneficiarii tichetelor sociale sunt pensionarii și persoanele care au vârsta standard
de pensionare și ale căror venituri proprii nete cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 1.000
lei/lună, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției
Prefectului – Județul Botoșani, biroului financiar și primarului comunei Nicșeni.
Iniţiator

Bulboacă Victor-Claudiu
Primar

Avizat pentru legalitate,

Secretar general al comunei
Diac-Milatinovici Lucian-Iulian

Leave a Reply

Your email address will not be published.